Manike mage hithe lyrics

Manike Mange hith-Song Lyrics

Credit:

Artists: Yohani, Satheeshan, Chamath Sangeeth
Album: Manike Mage Hithe

Lyrics

Manike mage hithe

मनिके मगे हिते
मुदुवे नूरा हंगुम यावी, एविलेवी
नेरिये नुम्बे नागे
मागे नेथे एहा मेहा यावी, सिहिवेवी

मा हित लंगम दवटेना
हुरु पेमक पटलेना
रूव नारी मनहारी सुकुमाली नुम्ब तमा

हित लंगम दवटेना
हुरु पेमक पटलेना
रूव नारी मनहारी सुकुमाली नुम्ब तमा

मनिके मगे हिते
इथिन एप मटनम वांगू
गाथ हिथ नुम्ब मगेमा हंगू
अले नुम्बटम वालंगू
मणिके वेन्नेप थाव सुनान्गू

गामे कटकारम केल्ल
हिथ वेल नुम्बे रुवट बिल्ल
नाथिन नेथ गाथथाम अल्ल
मंगे हिथथ ना माटम मेल्ल

केल्ले केल्ले वेल मगे हिथ
पट्टू वेनवतत टवाटिकक
किट्टू माट पिस्सू टड
वेन विदियत गस्सु

ओया दुन्न इंगियत मट वु
बंबरेकी मम थंटू इस्सू
ओया वटकरगेन रस्सू
रोटेन हिथ अरगट्टू बम्बरा

मा हित लंगम दवटेना
हुरु पेमक पटलेना
रुव नारी मनहारी सुकुमाली नुम्ब तमा

हित लंगम दवटेना
हुरु पेमक पटलेना
रुव नारी मनहारी सुकुमाली नुम्ब तमा

मनिके मगे हिते
मुदुवे नूरा हंगुम यावी एविलेवी
नेरिये नुम्बे नागे
मागे नेट एहा मेहा यावी सिहिवेवी

मा हित लंगम दवटेना
हुरु पेमक पटलेना
रुव नारी मनहारी सुकुमाली नुम्ब तमा

हित लंगम दवटेना
हुरु पेमक पटलेना
रुव नारी मनहारी सुकुमाली नुम्ब तमा

मनिके मगे हिते
हुरु पेमक पटलेना
हुरु पेमक पटलेना

Other Song Lyrics Links–
Lut Gaye lyrics in Hindi as well as English.—-Lut Gaye lyrics in Hindi as well as English. – KnowNext Lyrics